Sera Gazı Doğrulama (MRV)

Sera Gazı Raporlarınızı uzmanlarımız doğrulasın

Küresel çapta ilk ve en büyük sera gazı ticaret sistemi EU ETS direktifleri ile uyumlu olarak hazırlanan ve 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik hali hazırda enerji üreticileri,yoğun enerji tüketen rafineriler, demir-çelik tesisleri, çimento, cam, kireç, tuğla, kağıt vb. sektörlerinin yanı sıra toplam yanma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma tesisi olan kurumları kapsıyor.

Yönetmelik gereğince kuruluşlar, izleme planlarını sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az altı ay önce onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndermek zorundalar.

EK-1’de belirtilen faaliyetleri yürüten kuruluşlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin izleme planının ve sera gazı emisyon raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmeden evvel doğrulanması mecburidir.

Yönetmelik gereğince, izleme yükümlülüğü 1/1/2015 tarihinde; raporlama yükümlülüğü 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GLOBAL IMPACT her yıl, her sektörden bir çok kuruluşun yasal gerekliliklere uygun şekilde sera gazı raporlarını zamanında sunabilmeleri için sera gazı emisyonu doğrulaması hizmetini yasal zorunluluk olan MRV ve gönüllü standart olan ISO 14064 gereklilikleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sera Gazı Envanteri oluşturma tekniklerini, Emisyon raporu oluşturma ve doğrulanması konularını iyi anlamış olmak, Sera Gazı Emisyonlarını yönetmek isteyen tüm kuruluşlar için hayati önemdedir. GLOBAL IMPACT’ın yaklaşımı, paydaşlarınızın önem verdiği ölçütleri tarafsız bir şekilde doğrulamak suretiyle, enerji tüketiminize ilişkin tasarruf fırsatlarınızı görebilmek ve iyileştirmeler yapabilmek için sizlere yardımcı olmaktır.

Bunu şu şekilde sağlarız:

1. Stratejik Analizler-proje faaliyetlerine genel bir bakış sağlar ve emisyonların önem derecelerini anlamanıza yardımcı oluruz.

2. Süreç Analizleri-sahada gerçekleştirilen ziyaretler ve örneklemeler sayesinde verilerinizin güvenilirliği hakkında fikir veririz.

3. Risk Analizi – risk kontrol yöntemlerinizi doğrular, belirsizliği azaltır ve her bir kaynağa ait verilerin güvenilirliğini değerlendiririz.

4. Raporlama- doğrulama çalışması boyunca kapsanmamış olan konuların altını çizer ve raporlanan emisyonların hata içermemeleri için gerekli görüşü sağlarız.

Doğrulama Stratejisi

Doğrulama hizmeti, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır, ancak tipik bir doğrulama hizmeti, birbirinden ayrılmış ya da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen birden fazla aşamadan oluşur. Doğrulama sürecinin aşamalara ayrılmış olması, olası hataların önceden tespit edilmesini ve nihai emisyon değerlerinin ve/veya ton veya km cinsinden raporların ilgili hedef kullanıcıya sunulmasından önce gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için gerekli zamanı sağlar.


1.Aşama:Stratejik Gözden Geçirme

• Doğrulamanın kapsamı, değişiklikler ve değişikliklerin etkileri kapsanacak şekilde onaylanır.
• Uygun emisyon kaynaklarının belirlendiği doğrulanır.
• İzleme ve ölçme planları gözden geçirilir.
• İyileştirme önerileri ve bulgular raporlanır.
• Doğrulamanın geri kalanı için bir örnekleme planı hazırlanır.

2.Aşama:İzleme ve Ölçme Planlarına Uyum ve Veri Doğrulaması

• İzleme ve Ölçme planları, yıllık emisyon miktarları ve ton/km verileri, veri toplama, kalibrasyon vb konuları içeren yönetim sistemi kontrolleri gözden geçirilir.
• Sera Gazı verilerinin toplanmasına ilişkin faaliyetler ve ilgili sera gazı programına (yönetmeliğe) uygunluğu gözden geçirilir.
• Verilerin doğrulanması-daha önce hazırlanmış olan örnekleme planına uygun şekilde ulaşılabilir verilerin,uygun görüldüğü takdirde belirlenmiş aralıklarda tekrar edecek şekilde doğrulanması sağlanır. (hem yıllık emisyon miktarı ve hem de ton/km cinsinden)
• İyileştirme fırsatları ve bulgular raporlanır.

3.Aşama:Nihai Doğrulama

• Örnekleme planına uygun şekilde, sunulan nihai verileri içeren yıllık emisyon raporunun doğrulanması
gerçekleştirilir. Rapor, kullanılan yakıtın yoğunluğu, emisyon faktörleri (uygun olan hallerde) ve/veya ton veya km
raporunu içerir.
• Tamamlanması gereken tüm eksikliklerin giderildiğinden emin olunur.

• Sunulan Sera Gazı Raporu içeriğini, daha evvel doğrulanan verilerden farklı bir bilgi içermediği doğrulanır.
• Sunulan km/ton verilerinin, daha evvel doğrulanan verilerle uyumlu olduğu,
aralarında fark olmadığı doğrulanır.
• Doğrulama süreci sona erdirilir.
• Doğrulama raporu ve Sera Gazı Beyanı hazırlanır.

Sera Gazı Doğrulama Takımı

GLOBAL IMPACT , doğrulama hizmetini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2 Nisan 2015 tarihinde yayınladığı Seragazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların yetkilendirilmesi tebliği çerçevesinde ve Bakanlığın onayladığı doğrulayıcılar aracılığıyla verecektir.